Přihlásit se

PŘIHLAŠTE SE DO SVÉHO ÚČTU

jméno *
Heslo *
Zapamatuj si mě

Komora TČM

Informace o systému a činnosti KTČM

Přihlášení

Orgány Komory TČM

Orgány Komory TČM

Řídícím orgánem Komory Tradiční čínské medicíny je Představenstvo. To zajišťuje chod Komory po funkční stránce a plní zadání valné hromady. Představenstvu předsedá prezident. Představenstvo je rozděleno na komise, sekce a radu pro hospodaření.

Statutárním orgánem Komory je prezident.

Komise kontrolují kvalitu terapeutické péče, vzdělávání v oblasti TČM v ČR a aktivně se podílí na vybudování kvalitní členské základny.

Sekce se věnují specifickým činnostem.

I přes rozdělení členů představenstva do jednotlivých funkcí,  mají všichni společný cíl a spolupracují na aktuálních tématech a dílčích krocích.

Dne 17.2. 2018 byli na VIII. valné hromadě Komory tradiční čínské medicíny zvoleni členové představenstva:

 • prezident komory: MUDr. Jozef Lucký
 • předsedkyně Kontrolní komise: MUDr. Zuzana Vančuříková 
 • předsedkyně Akreditační komise: MUDr. Štefánia Ebenová Ph.D
 • předsedkyně Komise pro metodiku a výzkum: PhDr. Jitka Malá, PhD., členka Komise: Mgr. Pavla Sakařová
 • předsedkyně Sekce pro vzdělávání: MUDr. Ludmila Bendová, členka Sekce: Katrin Houserová
 • předseda Sekce pro právo a lobbying: Mgr. Miroslav Krutina
 • předseda Sekce pro vnější vztahy: MUDr. Jiří Bílek
 • předsedkyně Tiskové sekce: Miroslava Kuprová Stodůlková, DiS.
 • předseda Sekce pro fundraising: Ing. Vlastimil Otáhal
 • předsedkyně Rady pro hospodaření: Zdeňka Batíková

Prezident

Je statutárním orgánem Komory a jedná samostatně ve jménu Komory.

 

Kontrolní komise

Jejím cílem je odborná kontrola kvality poskytované péče praktikem TČM v České republice.

 • kontrolní forma je klinická a fyzická supervize
 • komise dohlíží na dodržování Etického kodexu praktika TČM a dodržování "Správné praxe"
 • dále zkoumá a zjišťuje právně-legislativní pozadí stávající praxe praktiků TČM v ČR

 

Akreditační komise

Akreditační komise sestává z předsedy voleného valnou hromadou a dvou až čtyř členů jmenovaných ze členů Komory předsedou komise. Rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů.

Nejdůležitějším cílem Akreditační komise je aktivně se spolupodílet na vybudování kvalitní členské základny, která bude zárukou pro další fungování a rozvoj Komory tradiční čínské medicíny.

Ve vztahu ke členům Komory:

 • přijímá přihlášky od uchazečů o členství a po jejich posouzení a opatření potřebných podkladů je předkládá Představenstvu k rozhodnutí
 • v případě uchazečů, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady, opatřuje podklady pro rozhodnutí Představenstva o udělení výjimky, např. při uznávání vzdělání nebo zkoušky mimo akreditované instituce, při nutnosti vykonání odborné zkoušky, při rozhodování o tom, zda lze absolvovanou praxi považovat za odbornou (např. posuzování předložených kazuistik) apod.
 • dohlíží nad udržením osobnostních a kvalifikačních předpokladů už přijatých členů
 • dohlíží a zajišťuje demokratický průběh voleb uskutečňovaných Valnou hromadou Komory

Ve vztahu ke vzdělávacím institucím na poli TČM:

 • ve spolupráci s ostatními odbornými komisemi a sekcemi (především Sekcí pro vzdělávání a Komisí pro výzkum a metodiku) navrhuje kvalifikační a akreditační kriteria – podmínky, za kterých bude vzdělávací instituce akreditována v jednotlivých oborech tradiční čínské medicíny (event. moderní medicíny v rámci zdravotnického minima), a umožní tak svým absolventům stát se kandidáty a praktiky TČM

Komise pro výzkum a metodiku

Zavádí standardy dobré praxe a praxe lege artis pro každý jednotlivý terapeutický směr (normy a požadavky hygienické, vzdělanostní, občanské, sociální).

Cílem výzkumu je vytvářet informační servis pro další sekce komory i členskou základnu:

 • vnitřní výzkum - mapování současného stavu praxe našich terapeutů (stanovení nejčastějších problémů každodenní praxe, mapování nejčastějších komplikací při praxi).
 • vnější výzkum - sběr, třídění a prezentování zahraničních studií, vytváření vlastních studií (vytváření databáze studií potvrzujících efektivitu, bezpečnost, vhodnost užití, finanční výhodnost různých terapeutických metod TČM)

Činnost v oblasti metodiky se překrývá s prací dalších komisí (zejména Akreditační a Vzdělávací a velmi se hodí informace Sekce vnějších vztahů z jiných zemí). Připravované materiály se konzultují rovněž s Kontrolní sekcí, která je zajišťuje v praxi a Právní sekcí, která zpracovává právní otázky stanovení správné praxe a chrání členy, kteří se řídí standardy.

Sekce pro vzdělávání

Určuje rozsah a obsah minimálního vzdělání pro praktiky TČM – srovnatelné se studiem v zahraničí z hlediska časové dotace, rozsahu i kvality výuky.
Sekce se řídí také současným doporučením WHO pro vzdělání akupunkturistů nelékařů, případně doporučovaným studijním materiálem WFCMS – World federation of chinese medicine societies.
Sestavuje pro praxi vlastní hygienické normy, požadavky na prostory, vybavení atd.
Sestavila Etický kodex pro začínající praktiky.
Navazuje spolupráci se školami TČM v zahraničí s cílem výměny lektorů, studentů, spoluprací ve výzkumu atd.

Sekce pro právo a lobbying

Hlavním úkolem sekce pro právo a lobbying je zajistit vzájemný soulad právních dokumentů Komory, zajistit vhodné právní podmínky pro vyjednávání a posuzování cílů Komory.
Cílem sekce je také začlenit Komoru do diskuze o postavení TČM v evropském kontextu.

 

Sekce pro vnější vztahy

Činnost sekce pro vnější vztahy se zaměřuje na následující oblasti:

Rozvíjení vztahů se subjekty zabývajícími se metodami tradiční čínské medicíny či jinými metodami komplementární a alternativní medicíny v České republice i v zahraničí

 • v minulých letech se podařilo navázat vztah s Evropskou asociací tradiční čínské medicíny (European TCM Association – ETCMA)
  ETCMA je členem Evropské federace pro komplementární a alternativní medicínu (European Federation for Complementary and Alternative Medicine – EFCAM)
  EFCAM je jediným poradním hlasem Evropské komise pro implementaci metod komplementární medicíny na evropské úrovni.
 • navázání kontaktu s Českou lékařskou akupunkturní společností (ČLAS) a vytvoření podmínek pro budoucí spolupráci, například na definici minimálního zdravotnického vzdělání pro praktiky TČM apod.
 • spolupracujeme i s ostatními organizacemi, které se zabývají rozvojem a podporou kvalitní péče v oblasti komplementární medicíny.

Integrace Komory TČM do mezinárodních struktur

 • Komora TCM je členem ETCMA

Studium standardů vzdělání a praxe v zahraničí a poskytování jeho výstupů ostatním sekcím Komory pro další využití

 • sekce mapuje praxi TČM v zahraničí (v zemích Evropské unie i mimo ni) a standardy požadované po prakticích TČM a tyto zkušenosti využívá pro vytvoření standardů praxe v České Republice

Podpora účasti členů Komory TČM na mezinárodních konferencích a projektech

 • cílem je informovat členy Komory TČM o pořádání kongresů a konferencí v našem oboru, o existenci výzkumných a integračních projektů a v případě možností i aktivně podporovat jejich účast

Podpora regionálních setkávání členů Komory TČM

 • podporujeme pravidelné setkávání našich členů v regionech

Sekce tisková

Úkolem tiskové sekce je komunikace a budování vztahů s médii, laickou i odbornou veřejností a hlavně s členy Komory. Naším cílem je podpořit dobré jméno TČM a zvýšit povědomí o této metodě, a tímto podpořit praxi členů komory.

Pro rok 2018 plánujeme upravit web Komory s cílem:

 • přehledně informovat klienty a nabízet možnost vyhledávání praktiků TČM
 • přinášet členům dostupné odborné informace, zajímavosti a novinky na jednom místě
 • zprostředkovávat členům komunikaci
 • informovat členy o činnosti Komory
 • využívat více sociální sítě, zejména Facebook, kde je vytvořena fanpage pro veřejnost a uzavřená skupina pro členy KTCM
 • pokračovat ve vydávání občasníku Ženšen (ten je věnovaný TČM a přináší členům Komory aktuality, zajímavosti a především odborné informace), rádi bychom nalezli další cesty distribuce pro širší veřejnost

 

Sekce pro fundraising

Zdroje Komory, stejně jako u každé jiné neziskové organizace, vyžadují péči a starostlivost. Naším hlavním zdrojem je v tuto chvíli nadšení a ochota mnoha členů pracovat pro Komoru bez nároku na odměnu.
Pokud ale chceme za sebou nechat profesionální výstupy, nezbude nám, nežli od nadšení přejít k profesionalitě, která nakonec odlišuje ty úspěšné nevládky od těch neúspěšných. 

Jedním ze základních předpokladů úspěchu je práce se zdroji, jejich rozvoj a rozumné využívání. Touto cestou se obracíme na všechny členy ale i širší veřejnost s nabídkou spolupráce při získávání zdrojů, hledání partnerů a těch, kteří jsou schopni komoru jakkoli podpořit.

Na kontaktní email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nám můžete sdělit své návrhy a podněty.

 

Rada pro hospodaření Komory

Jak již název napovídá, její náplní je evidovat a pravidelně kontrolovat hospodaření Komory po ekonomické stránce a o výsledcích informovat představenstvo i členy.

Číst 1763 krát Naposledy změněno neděle, 14 říjen 2018 21:00
Více z této kategorie: VIII. valná hromada KTČM »

Zanechat komentář

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Komora tradiční čínské medicíny zastřešuje terapeuty a vzdělávací instituce zabývající se tradiční čínskou medicínou v České republice.

Adresa

Adresa:

Vyšehradská 423/27, 120 00 Praha 2

Mobil:

+420 778 737 437

E-mail:

info@komoratcm.cz